TERAPIA PEDAGOGICZNA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej  i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie  i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka  od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny  i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności  rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się  dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich  działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia  terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza  uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach  szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia  terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
 6. Organizacja procesu terapeutycznego
 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
 9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej i terapii pedagogicznej
 10. Podstawy komunikacji
 11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
 13. Arteterapia
 14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
 15. Praktyka zawodowa
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.