TERAPIA ZAJĘCIOWA z arteterapią

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych  uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie terapii  zajęciowej z elementami arteterapii niezbędnych do podejmowania  różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia i  zapobiegania niepełnosprawności w formie bezpośredniej terapii  albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w  funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych  społecznie, dla poprawy integracji społecznej i aktywizacji  zawodowej.  Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych,  warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych,  dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach  pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora,  organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii  zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 2. Elementy psychoterapii
 3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
 4. Organizacja czasu wolnego
 5. Problemy osób niepełnosprawnych
 6. Pedagogika specjalna
 7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
 9. Diagnoza terapeutyczna
 10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
 11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
 12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
 13. Terapia zajęciowa
 14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 15. Arteterapia
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.