EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców chcących uzyskać kwalifikacje i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi i osobami niewidomymi lub niedowidzącymi. Zgodnie z nowymi
wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów z zakresu tyflopedagogiki jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej z dziećmi, osobami z defektami wzroku na wszystkich etapach edukacyjnych w przedszkolu, szkole specjalnej, szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz placówkach pomocy społecznej. Uczestnicy studiów poszerzą kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019poz.1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej (I uprawnienia 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego. Ukończenie studiów podyplomowych pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu tyflopedagogiki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz.U. 2017 poz.1575).

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem
nowoczesnych metod nauczania ( m.in.wykorzystanie technik
kształcenia na odległość- e-learning)

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ

W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:
Kształcenie kierunkowe:
I moduł; Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej
III moduł; Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin
Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
(tyflopedagogika)
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
(tyflopedagogika)
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł