PEDAGOGIKA SPECJALNA (TYFLOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracujących  lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci  i osób niewidomych lub niedowidzących.  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych  niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej  rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach  edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej,  integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach  pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą  swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania  wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością  wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów  zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem  wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym  funkcjonowaniu. Warunkiem ukończenia studiów jest  uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin) zakończone  zdaniem egzaminu dyplomowego.

Studia podyplomowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym.

PROGRAM:
 1. Pedagogika specjalna.
 2. Tyflopedagogika.
 3. Rewalidacja.
 4. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku.
 5. Orientacja w przestrzeni.
 6. Rehabilitacja widzenia.
 7. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 8. Wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnością wzroku.
 9. Metodyka nauczania.
 10. Wychowanie, edukacja, terapia i rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych.
 11. Współpraca nauczyciela z rodzicami i specjalistami prowadzącymi rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych.
 12. Praktyka zawodowa – 120 godz
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł