Wczesne nauczanie języka obcego

OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć
kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest
nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego ( w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy
metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu
i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy
dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na
kierunku „ Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:
3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ
W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne
do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje
do nauczania języków obcych. Centrum Egzaminacyjne
działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów
Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy
PTE General na poziomie B2 – info o egzaminach na stronie
Pearson.
Informacji udziela: Urszula Kropaczewska kontakt: email:urszula_
kropaczewska@interia.pl; nr tel. 607615074.

Koszt:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł.