WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z  zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego  w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem  kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel  języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami  studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach  podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących  opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków  studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych  posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w  zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny  z przygotowania pedagogicznego).  Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angielskiego  w zakresie średnio zaawansowanym (np. certyfikat FCE).  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz  z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli  (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110).  Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela.  Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość  języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku  przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu  B1, B2 lub C1.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
 3. Glottodydaktyka
 4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 5. Historia i kultura wielkiej Brytanii
 6. Fonetyka praktyczna
  • gry i zabawy ruchowe
  • piosenka w nauczaniu języka angielskiego
  • literatura dziecięca
 7. Praktyczna nauka języka angielskiego
 8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania
 9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
 10. Nauczanie elementów języka
 11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
 12. Rozwijanie i integracja sprawności
 13. Doskonalenie języka angielskiego
 14. Praktyka zawodowa
KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.