WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  pracowników wydziałów obywatelskich urzędów  samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent  studiów podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie”  będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia  na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z przedmiotu  „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności: 1) przygotowanie do  nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy  o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana  szkoła; 2) nabycie umiejętności analizowania obecnej  sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem  wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych; 3) poznanie  nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu  przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z  podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych, umiejętności do kształtowania wśród  uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych  wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w  kraju i na świecie.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym  zaliczenia z praktyki- 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem  MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów  kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);  zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Nauka o państwie i prawie
 2. Podstawy socjologii
 3. Historia państwa i prawa XIX i XX w.
 4. Systemy polityczne i partyjne
 5. Organizacje międzynarodowe
 6. Teoria gospodarki narodowej
 7. Media w społeczeństwie
 8. Prawa człowieka
 9. Integracja europejska
 10. Problemy współczesnego świata
 11. Społeczeństwo obywatelskie
 12. Samorząd i polityka lokalna
 13. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 14. Technologia informacyjna
 15. Praktyka zawodowa – 60 godz
KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.