WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE

OPIS STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku „wychowanie fizyczne w szkole” skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz.313.) Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575), uprawnienia do nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne.

 CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Anatomia i fizjologia człowieka
 2. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
 3. Teoria wychowania fizycznego (aktywność fizyczna)
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 5. Zabawy i gry ruchowe
 6. Teoria i metodyka gimnastyki
 7. Teoria i metodyka lekkoatletyki
 8. Nowoczesne formy aktywności fizycznej
 9. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
 10. Edukacja zdrowotna
 11. Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 12. Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej
 13. Metodyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej
 14. Dydaktyka wychowania fizycznego
 15. Praktyka zawodowa 60 godzin
KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100zł