ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami  związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką  kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi  w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń  w zakresie BHP. Studia przygotowują do pracy na różnych szczeblach  zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie  ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz  w jednostkach prowadzących szkolenia BHP.  Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk  kierowniczych w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia  strszego inspektora – głównego specjalisty do spraw BHP  zgodnie z rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 2 listopada  2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10. do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Prawo pracy
 2. Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 3. Organizacja bezpiecznej pracy
 4. Audyty bezpieczeństwa pracy
 5. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 6. Psychologia pracy
 7. Metodyka pracy służb BHP
 8. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 9. Ochrona przeciwpożarowa
 10. Zarządzanie jakością
 11. Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
 12. Systemy bezpieczeństwa pracy
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 14. Wypadki przy pracy, choroby zawodowe
 15. Metodyka pracy służ BHP
 16. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.