ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów,  rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem  opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony  zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności.  Wzrost kwalifikacji menedżerskich kadry kierowniczej  w istotny sposób przyczynia się do wzrostu siły konkurencyjnej  zakładów opieki zdrowotnej na coraz bardziej konkurencyjnych  rynkach – quasi rynku publicznych świadczeń zdrowotnych oraz  rynku świadczeń prywatnych. Wpływa także na wzrost skuteczności  i efektywności działania innych podmiotów systemu ochrony  zdrowia (właścicieli, płatników, regulatorów, organów nadzoru,  podmiotów sektora ubezpieczeniowego, itp.).  Absolwenci tych studiów podyplomowych posiadają wiedzę o specyfice  zarządzania w ochronie zdrowia, w szczególności: formułowania  strategii, biznesplanów i projektów dla jednostek ochrony  zdrowia, opracowania strategii, tworzenia systemów zarządzania  jakością oferowanych świadczeń zdrowotnych, negocjowania  i mediacji, organizowania pracy zespołowej, uwarunkowań pracy  menedżerskiej ,form i metod zatrudniania, zarządzania marketingowego,  zarządzania finansami i ekonomiki ochrony zdrowia,  prawnych aspektów komercjalizacji, restrukturyzacji oraz  prowadzenia działalności gospodarczej.  Studia kierowane są do obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej  oraz specjalistów z publicznych i niepublicznych zakładów opieki  zdrowotnej, NFZ, firm oferujących ubezpieczenia zdrowotne,  instytucji regulujących i nadzorujących działanie systemu ochrony  zdrowia a także do osób zainteresowanych prowadzeniem  działalności gospodarczej w sektorze ochrony zdrowia

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:
 1. Podstawy organizacji i zarządzania podmiotem leczniczym
 2. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
 3. Prawne aspekty ochrony zdrowia
 4. Zarządzanie personelem medycznym
 5. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 6. Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
 7. Strategie finansowania placówki medycznej
 8. Marketing usług zdrowotnych
 9. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych
 10. Prawo pracy
 11. Nadzór sanitarno epidemiologiczny
 12. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 13. Strategia kontraktowania świadczeń medycznych
 14. Negocjacje i komunikacja interpersonalna
 15. Promocja zdrowia
 16. Problemy ochrony zdrowia w UE
KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.