Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Naszym głównym celem jest wyposażyć absolwenta WSNP w komplet kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy.

Wszystkie programy studiów w naszej uczelni realizowane są w trybie SWKNO oraz  posiadają profil praktyczny.

Naszą ofertę zbudowaliśmy z myślą o trzech głównych obszarach zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych:

EDUKACJA FORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy w szkolnictwie, instytucjach kształcenia ustawicznego, placówkach oświatowych;
  • do pracy w roli pedagoga szkolnego, opiekuna, terapeuty i doradcy edukacyjnego

nadając uprawnienia nauczycielskie

EDUKACJA NIEFORMALNA – przygotowujemy:

  • do pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w zakresie organizacji treningów i szkoleń;
  • do podejmowania własnej przedsiębiorczości w sektorach usług społecznych i edukacyjnych;
  • do roli coucha i mentora;
  • do wspierania rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży w instytucjach nieformalnych, firmach szkoleniowych  i placówkach edukacji pozaszkolnej i poszkolnej

wyposażając w kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne i kompetencje biznesowe.

 

Do kwestionariusza na studia licencjackie załączam następujące dokumenty:
1. Oryginał/odpis świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości
2.Dwie fotografie o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu
osobistego)
3. Kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnegoul. B. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, nr konta 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183 – opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),

Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów do odbioru w siedzibie uczelni.

Prosimy pamiętać, by:
• kwestionariusz osobowy wypełnić drukowanymi literami i w kolorze innym niż czarny
• zaznaczyć rodzaj studiów i wpisać deklarowaną specjalność
• złożyć podpis w miejscach wymaganych
• dołączyć 1 ZDJĘCIE o wym. 35×45 mm oraz na nośniku elektronicznym
• dołączyć ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI (kandydaci na studia licencjackie lub jednolite studia
magisterskie) lub ODPIS DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA (kandydaci na studia
magisterskie 2 – letnie)

Zapisy na rok 2019/2020

Dokumentacja rekrutacyjna:

Kwestionariusz WSNP 2019

Ślubowanie WSNP

Umowa o kształcenie WSNP

 

Dziekanat WSNP – mgr Dariusz Śmieszek
tel. 22 100 90 15
mail: stypendia@wsnp.edu.pl